Wat is een financierbare student?

De definitie "financierbare student" wordt bepaald door artikel 177 van het decreet van 13.07.1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, waarvan hierna de tekst :

Om voor financiering in aanmerking te komen moet een student voldoen aan de volgende criteria :

Inschrijvingsdatum

In aanmerking komen alleen de op 1 februari regelmatig ingeschreven studenten. Per student komt slechts één regelmatige inschrijving per academiejaar in aanmerking;

Nationaliteit

In aanmerking komen de studenten die: a) onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie; b) geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, maar wier ouders, echtgenoot, echtgenote of wettelijke voogd in België gevestigd zijn of er verblijven en er hun hoofdberoepsactiviteiten uitoefenen of uitgeoefend hebben gedurende een periode van ten minste vijf jaar; c) geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, maar op Belgisch grondgebied verblijven en de voordelen genieten van het statuut van vluchteling, toegekend door het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor de Vluchtelingen; of die door de minister van Buitenlandse Zaken en de commissaris-generaal van de vluchtelingen als staatlozen worden erkend; d) geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, maar onderhorig zijn van de landen die met België of de Vlaamse Gemeenschap een cultureel akkoord hebben gesloten, en die, binnen het kader en de grenzen van het cultureel akkoord, een studiebeurs hebben gekregen van de Vlaamse Gemeenschap; e) andere dan diegenen genoemd onder a) tot en met d) en andere dan diegenen ten laste van de nationale kredieten voor ontwikkelingssamenwerking. Dit aantal studenten per financieringsgroep mag niet hoger zijn dan 2% van het totale aantal Belgische studenten die het vorig academiejaar in de betrokken financieringsgroep zijn ingeschreven;

Aantal inschrijvingen

In aanmerking komen: a) de voltijdse studenten die ten hoogste tweemaal regelmatig ingeschreven geweest zijn in hetzelfde studiejaar van eenzelfde basisopleiding, en de deeltijdse studenten die ten hoogste tweemaal regelmatig ingeschreven zijn voor eenzelfde gedeelte van hetzelfde studiejaar van eenzelfde basisopleiding; b) de voltijdse en deeltijdse studenten die ten hoogste driemaal regelmatig ingeschreven geweest zijn in hetzelfde studiejaar van een basisopleiding, waarvan ten hoogste tweemaal in dezelfde basisopleiding;

Financieringsduur

In aanmerking komen alleen de studenten die studeren binnen de volgende maximaal toegestane financieringsduur: a) de maximaal toegestane financieringsduur voor de basisopleidingen van één cyclus, en voor de tweede cyclus van basisopleidingen van twee cycli die leiden tot de graad van architect, meester in muziek of licentiaat in productontwikkeling, is zes jaar voor een voltijdse student en negen jaar voor een deeltijdse student; b) de maximaal toegestane financieringsduur voor de eerste cyclus van de basisopleidingen van twee cycli, en voor de tweede cyclus van basisopleidingen van cycli andere dan bedoeld in a) is vier jaar voor een voltijdse student en zes jaar voor een deeltijdse student. Voor de vaststelling van het aantal studiejaren: worden de voorheen gevolgde studiejaren die tot het behalen van een diploma, graad of getuigschrift hebben geleid, niet in aanmerking genomen; wordt het eerste studiejaar van de tweede cyclus beschouwd als het derde studiejaar van de opleiding, het tweede studiejaar van de tweede cyclus als het vierde studiejaar en in voorkomend geval het derde studiejaar van de tweede cyclus als het vijfde studiejaar.