Hogere Zeevaartschool logo

Lopende onderzoeksprojecten

AMACORT participeert in verschillende onderzoeksprojecten op nationaal en internationaal vlak:

Modellering van langetermijnscorrosie via onderzoek van wrakken

Zeeën en oceanen overal ter wereld zijn enorme reservoirs van cultureel erfgoed, van dien aard dat ze daardoor als het grootste museum ter wereld moeten worden beschouwd. Onderzoek naar de toestand van deze wrakken is belangrijk om drie redenen. Om te beginnen zijn scheepswrakken in de Noordzee van historisch belang vermits zij dienen als gedenkteken en rustplaats voor de vele bemanningen en soldaten die zijn omgekomen terwijl zij hun land verdedigden. Daarnaast geldt dat hoe meer we weten over deze wrakken, hoe meer informatie kan worden gebruikt voor de valorisatie van de collectie, met inbegrip van het openen van de locaties voor toeristische bezoeken door recreatieve duikers in de toekomst. Tegelijkertijd bieden deze wrakken een langetermijnsperspectief: hoe snel corroderen metalen structuren onder water en welke fases doorloopt deze corrosie? De studie van wrakcorrosie draagt zo bij aan het begrijpen van de corrosie van structuren die voor lange tijd in zeewater moeten worden ondergedompeld, wat deze corrosie versnelt en vertraagt, en hoe ze beschermd kunnen worden. Het gaat hier over windmolens, boorplatforms… Ook mariene dumpingsites van munitie uit de wereldoorlogen vallen hieronder.

wrak wissant

Modellering van langetermijnscorrosie van munitiedepots: DISARM

De Paardenmarkt, een zandbank op een km van de Belgische kust ter hoogte van Knokke, is een van de vele munitiestortplaatsen om en rond de kusten van Europa. Een paar meter onder de zeebodem ligt daar tot op vandaag ca. 35.000 ton chemische munitie uit de Eerste Wereldoorlog begraven. Het DISARM-project heeft tot doel onze kennis over die site te actualiseren en uit te breiden, en wil  op basis van deze case study een ​​geïntegreerde wetenschappelijke benadering ontwikkelen voor de risicobeoordeling en het beheer van stortplaatsen voor chemische mariene munitie wereldwijd. Over de toestand van de munitie is echter weinig bekend. De enkele granaten die begin jaren zeventig van de zeebodem werden geborgen, werden beschreven als ‘in een opmerkelijk goede staat’, maar sindsdien is de munitie begraven en is het bij wet verboden om de site verder te verstoren.

In de afgelopen jaren zijn belangrijke vorderingen gemaakt bij het modelleren van metaalcorrosie op lange termijn onder mariene omstandigheden. Toch blijven verschillende aspecten grotendeels verwaarloosd, zoals anaërobe (galvanische) en microbiële corrosie. Daarnaast besteedt men weinig aandacht aan de combinatie van deze processen, die de bommen tegelijkertijd aantasten, en aan de beoordeling van hun relatieve belang. Ten slotte zijn in de loop van de jaren het fysieke milieu waarin de munitie zich bevindt, sterk gewijzigd (door veranderingen van de bodem en geleidelijke veranderingen in de waterchemie veroorzaakt door bijvoorbeeld eutrofiëring of oceaanverzuring), en ook dat heeft mogelijk de corrosie van de munitie beïnvloed. Dit project combineert een experimentele aanpak met state-of-the-art modellering om het gecombineerde effect van verschillende betrokken corrosieprocessen (aëroob / anaëroob, galvanisch, microbiologisch, chemisch) te beoordelen, wat het mogelijk moet maken om een ​​realistisch model te verkrijgen voor corrosie.

Modellering van corrosierisico's: SOCORRO

 

Onderzoek met en voor de industrie: Praktijklab corrosie en isolatie

 

Benchmarking van commercieel beschikbare verfsoorten

Fouling, i.e. het aanhechten van organismen aan de romp van een schip, is even onvermijdelijk als nefast: door fouling stijgt de hydrodynamische weerstand. Dit leidt tot een verhoogd brandstofverbruik en verhoogde emissies van CO2, fijn stof, NOx en SO2. Verschillende antifouling verven worden vandaag de dag ontwikkeld, maar er bestaat geen objectieve maat om deze te vergelijken, noch qua performantie, noch qua ecologische impact. In dit project bouwen we een testplatform om verschillende coatingtypes (met koper als biocide, voorzien van nanotubes om aanhechting te stoppen, met andere biocides of met een glad oppervlak) te vergelijken, en bestuderen we met name de relatie tussen deze coatingtypes en de marien-bacteriële gemeenschappen die zich erop nestelen. Finaal gebruiken we kennis over de productie, de samenstelling en de performantie van deze coatings om ook de ecologische impact ervan te bepalen. Daarom beogen we om tools te ontwikkelen om verfsystemen op objectieve wijze uit te testen op een pilootplatform en deze aan te bieden aan de coatingsector. De doelgroep van dit project bestaat overigens niet enkel uit verffabrikanten, maar ook uit bedrijven die deze verven aanbrengen en uit de klanten van deze bedrijven, zoals scheepsrederijen en havens. Doordat bedrijven uit elk van de betrokken (deel) sectoren in het project participeren, willen we daarbij zoveel mogelijk praktische vragen vanuit de hele keten aanpakken.

 sleeptankexp 2