Hogere Zeevaartschool logo

Hoe inschrijven ?

inschrijving

Voor burgers uit de EER (Europese Economische Ruimte) en burgers uit landen die niet tot de EER behoren, gelden verschillende inschrijvingsprocedures.

Welke landen behoren tot de EER?

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR EER-BURGERS

Kandidaat-studenten uit landen die tot de Europese Economische Ruimte behoren kunnen zich online of schriftelijk registreren.

 

1. Online registreren

Ga naar volgende URL

https://registratie.hzs.be

en volg de instructies op het scherm.

 

2. Schriftelijk registreren

Download het inschrijvingsformulier en stuur dit ingevuld naar

Hogere Zeevaartschool
Noordkasteel Oost 6
2030 Antwerpen

Download inschrijvingsformulier

 

Bij het inschrijvingsformulier moeten volgende documenten gevoegd worden:

  • fotokopie "recto/verso" van de identiteitskaart
  • uittreksel uit de geboorteakte
  • fotokopie van Belgisch diploma of diploma uit een ander land in de EER (Europese Economische Ruimte), gelegaliseerde kopie door Belgische ambassade in land van oorsprong voor niet-EER landen.

De kandidaat die tijdens het huidige schooljaar zijn laatste jaar van het secundair onderwijs volgt, kan zijn inschrijvingsaanvraag reeds indienen, met bijvoeging van een studiegetuigschrift waaruit duidelijk de aard van het gevolgde secundair onderwijs blijkt. Dit studiegetuigschrift zal dan vóór 15 oktober dienen vervangen te worden door een kopie van het gehomologeerd eindgetuigschrift secundair onderwijs.

 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR NIET EER-BURGERS

Kandidaat-studenten uit landen die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren, kunnen zich enkel schriftelijk registreren (zie richtlijnen hierboven).

Ze dienen onderstaande inschrijvingsprocedure te volgen:

Inschrijvingsprocedure niet EER-burgers

Wanneer kun je inschrijven?

Voor studenten uit de EER (Europese Economische Ruimte): bij voorkeur tussen 13 maart en 15 september van het voorafgaande academiejaar.

Voor niet-EER burgers geldt een speciale inschrijvingsprocedure. De niet-EER studenten moeten zich inschrijven tussen 20 april en 30 juni van het voorafgaande academiejaar. Het volledige studiegeld dient ten laatste op 30 juni van het voorafgaande academiejaar op de rekening van de HZS te staan.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

De kandidaat-student moet in het bezit zijn van:

  • een diploma van het secundair onderwijs
  • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  • een diploma of getuigschrift dat door een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Belangrijk om weten: er is geen toelatingsproef en er is geen beperking (numerus clausus) van studenten.

Na ontvangst van je inschrijvingsformulier sturen we je een volledig dossier, met daarin o.a. de brochure "Wegwijs in de Hogere Zeevaartschool".

Opgelet: de verzending van de dossiers gebeurt pas vanaf midden juni.

Je inschrijving is definitief na betaling van het studiegeld.

De studenten worden verzocht te wachten op een betalingsverzoek vanuit de Hogere Zeevaartschool, alvorens tot overschrijving van het studiegeld over te gaan.

Van zodra de registratie van je opleidingsprogramma werd verwerkt, zal je een betalingsverzoek ontvangen met daarop een gestructureerde mededeling, waarmee je de betaling kunt uitvoeren.
 
De cursussen voor het academiejaar 2020-2021 beginnen op maandag 21 september 2020 om 8u15.
Studenten die niet aanwezig kunnen zijn vanaf de eerste dag van het academiejaar moeten dit schriftelijk melden vóór het begin van het academiejaar met opgave van de reden. Zij moeten hiervoor dan de uitdrukkelijke toestemming van het hogeschoolbestuur krijgen.

De nieuwe studenten 1ste bachelor Nautische Wetenschappen en 1ste bachelor Scheepswerktuigkunde worden voor een onthaalsessie verwacht op vrijdag 18 september 2020 om 10u.(Start nederlandstalige sesssie)

 

Meer info:

Voor meer informatie over de inschrijvingen kun je terecht bij onze Studentenadministratie

E-mail: info@hzs.be - tel. 03-205 64 30