Hogere Zeevaartschool logo

Kwaliteitsbewaking

Externe kwaliteitsbewaking gebeurt voor de 2 pijlers: academisch hoger onderwijs en maritieme sector.

Overzicht audits

Door middel van systematische acties wordt een kwaliteitsvolle werking binnen de hogeschool geborgd. Die werkwijze levert het vertrouwen dat het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening binnen de hogeschool voldoet aan kwaliteitseisen zoals opgesteld door hoger onderwijs en de maritieme sector.

Het is geen sinecure voor de HZS om beide pijlers van kwaliteitszorg op elkaar af te stemmen. De hogeschool gaat deze uitdaging reeds jarenlang aan. Ze werkt daartoe met een intern kwaliteitssysteem dat de ambitie heeft te voldoen aan de eisen van zowel hoger onderwijs als de maritieme sector, en zet ten volle in op de synergie tussen beide eisenkaders. In oorsprong gaat het om audit- of reviewsystemen die onafhankelijk van elkaar zijn uitgedacht en aan de hogeschool werden opgelegd. Beide zijn cyclisch en leggen eigen accenten. De HZS engageert zich elke dag om daarmee aan de slag te gaan, en succesvol een weg uit te tekenen, die alle stakeholders van de hogeschool – intern en extern – betrekt bij kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

 

Onderwijs:

Voor onderwijs valt de HZS onder het systeem van de instellingsreviews vanuit de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie).

Via de instellingsreview gaat een commissie na of de HZS op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voert. De regie om de kwaliteit van haar opleidingen te borgen vormt hier de basis. Deze instellingsreview wordt om de 6 jaar georganiseerd en gaat na of het onderwijsbeleid aansluit bij de onderwijsvisie en hoe de HZS ervoor zorgt dat de vooropgestelde kwaliteitsdoelen behaald worden. Het eindrapport van de instellingsreview door de NVAO uit 2016 is te lezen op de website van de NVAO.

Naast de instellingsreview werkt de HZS in het hoger onderwijslandschap mee aan systeembrede analyses (SBA’s). Dit principe werd eveneens geïntroduceerd door de NVAO, en heeft tot doel hoger onderwijsinstellingen ertoe aan te zetten goede praktijken in beeld te brengen en met elkaar te delen. Instellingen worden zo gestimuleerd om van elkaar te leren, in het bijzonder binnen thema’s als onderwijsbeleid en opleidingskwaliteit. Hoger onderwijsinstellingen hebben de verplichting om twee keer per zes jaar aan een SBA deel te nemen. Zodra deze gepubliceerd wordt is ze te vinden op https://www.nvao.net/nl/procedures/vlaanderen/systeembrede-analyse.

Tijdens de Covidpandemie werd op regelmatige tijdstippen gepolst naar het welzijn van onze studenten:

Op basis van deze bevragingen werden samen met de Studentenraad specifieke acties ondernomen (hoe klein vaak ook) om hen een hart onder de zeemansriem te steken: verbeteringen aan onze online lessen, communicatie van nieuwe richtlijnen van de overheid,...

 Ondertussen werken we actief aan het verbeteren van onze digitale leermethoden en -strategieën, onder andere in samenwerking met de AUHA.

 

Maritiem:

De basis voor de audits door de maritieme sector is de STCW conventie/code. Deze geeft een lange lijst van competenties waaraan de zeevarende moet voldoen. Sommige competenties gelden voor iedereen, andere zijn gelinkt aan een graad of functie aan boord.

In het kader van STCW auditeert de FOD mobiliteit de HZS jaarlijks. De federale overheid eist dat de school ISO 9001 gecertificeerd is. Hiervoor voert DNVGL eveneens jaarlijks een audit uit. Het ISO certificaat is 3 jaar geldig. Elke 3 jaar is er een vernieuwingsaudit, de 2 andere jaren is er een tussentijdse audit.

Wanneer EMSA (European Maritime Safety Agency) de school auditeert is dit ook in het kader van STCW, maar dan uit naam van IMO, die nagaat of België nog op de White list mag staan (lijst met landen die STCW-conforme opleidingen geven).

De HZS houdt ook geregeld bevragingen bij de maritieme industrie om snel te kunnen aansluiten bij belangrijke trends die mee de toekomstige loopbaan van onze studenten bepalen: